اخبار نشریه

فهرست مقالات شماره 23

فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی

سال ششم، شماره بیست و سوم، پاییز 1395

8002-2251ISSN 

 

فهرست مقالات

 

 

اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم

میلاد سبزه‌آرای لنگرودی، نادر حاجلو، سجاد بشرپور، عباس ابوالقاسمی

1

اثر رويدادهاي تبعیض‌آمیز جنسيتي بر عملکرد شغلی زنان: نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری

فاطمه شنبدی، نسرین ارشدی

21

کارکرد ازدواج: یک پژوهش کیفی

طاهره گلستانی بخت

35

اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد

مهناز علی‌اکبری دهکردی، احمد علیپور، اشرف مهمان‌نوازان

51

اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده

صفورا سالمی، عبدالزهرا نعامی، یداله زرگر، ایران داودی

65

بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی دانش‏آموزان

زینب شیخی، مجید صفاری نیا

77

بررسی اضطراب اجتماعی در دانشآموزان استفاده‌کننده از اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی

خاتون پورمودت، محمدباقر کجباف

93