اخبار نشریه

دریافت بخشی از هزینه داوری، ویراستاری و چاپ مقالات

:به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم میرساند که از این پس بخشی از هزینه ها بصورت

پنجاه هزار تومان در ابتداجهت داوری مقاله

صد و پنجاه هزار تومان بعد از پذیرش نهایی و جهت ویراستاری؛ صفحه بندی و چاپ مقاله

دریافت خواهد شد