اصول اخلاقی


ملاحظات اخلاقی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود:

1-نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.

2- صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.

3- براساس دستور العمل اخلاقی سازمان تحقیقات آموزشی هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی، فرهنگی، ملی، جنسی، هویتی، سنی، زبانی و پزشکی نباید در اثر وجود داشته باشد، در غیر این صورت اثر در مرحله اول رد خواهد شد.

4- همه نویسندگان باید موافقتنامه شرکت کنندگان تحقیق خود را دریافت کرده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت کنندگان و همچنین شخصی سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود.