مقاله


کد مقاله : 13960725184178593

عنوان مقاله : ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 682

فایل های مقاله : 415 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس ذبیح زاده abbas@yahoo.com استاد دکترا
2 محمدعلی مظاهری ali@yahoo.com - -
3 جواد حاتمی javad@yahoo.com - -
4 لیلی پناغی lili@yahoo.com - -
5 محمدرضا نیک فرجام niki@yahoo.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: مطالعات اخیر حاکی از تأثیرپذیری نحوه‌ی تنظیم حریم خصوصی از بافتار فرهنگی-اجتماعی است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی بود. روش: در یک مطالعه‌ی مقطعی 100 نفر (40 نفر در مرحله‌ی یکم و 60 نفر در مرحله‌ی دوم) از جمعیت عمومی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در گام نخست از طریق تکلیف تولید واژگان تداعی شده، 9 واژه‌ی پرتکرار متداعی با حریم خصوصی استخراج شد. در مرحله‌ی دوم نیز طی تکلیف مشابهت قضاوت‌شده، درجه‌ی ارتباط دوبه‌دوی واژگان مزبور مورد ارزیابی شرکت‌کنندگان قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحلیل تناظر حاکی از نگاشت مؤلفه‌ها بر روی دو بُعد است. بدین‌گونه که مؤلفه‌های مستخرج برحسب مبنای فردگرایانه و جمع‌گرایانه‌ی خود در ارتباط با حریم خصوصی قرار گرفته است. درحالی‌که مؤلفه‌های فردگرایانه بازنمود مبانی جهان‌شمول حریم خصوصی است، مؤلفه‌های جمع‌گرایانه بیانگر تأثیرات فرهنگی در تعریف حریم خصوصی است. نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه در قالب مبانی جهان¬شمول و فرهنگ بسته‌ی حریم خصوصی مورد بحث قرار گرفته است.