مقاله


کد مقاله : 139607251820318596

عنوان مقاله : پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 708

فایل های مقاله : 808 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوالقاسم یعقوبی yaghoob@yahoo.com استاد دکترا
2 سروه محمدزاده sarv@gmail.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی در قومیت‌های ایرانی انجام شد. روش: جامعه‌ی پژوهش را کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه کردستان تشکیل دادند. نمونه‌ی پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان با قومیت‌های مختلف فارس، کرد، آذری و لر دانشگاه کردستان بود. افراد مورد پژوهش مقیاس‌های هویت‌گرایی ملی و دینی (لطف‌آبادی، 1383) و سبک‌های هویت (برزونسکی، 1989) را تکمیل نمودند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد سبک‌های هویتی اطلاعاتی و هنجاری و تعهد با هویت ملی همبستگی مثبت معنادار دارند و سبک سردرگمی همبستگی منفی معناداری با هویت‌گرایی ملی دارد. سبک هویتی اطلاعاتی همبستگی منفی معنا‌داری با هویت دینی دارد و سبک هویت هنجاری همبستگی مثبت معنا‌داری با هویت دینی دارد رابطه بین سبک‌های سردرگمی و تعهد معنادار نشد نتایج تحلیل واریانس دوراهه نشان داد تفاوت بین قومیت‌ها ازلحاظ میزان هویت‌گرایی ملی معنا‌دار است اما بین قومیت‌های مختلف ایرانی ازلحاظ هویت دینی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه یافته‌ها حاکی از تفاوت میزان هویت‌گرایی قومیت‌های ایرانی دارد، می‌توان از یافته‌ها برای تدوین برنامه‌هایی جهت افزایش هویت‌گرایی ملی استفاده کرد