مقاله


کد مقاله : 139607251810268594

عنوان مقاله : الگوی معادلات ساختاری از روابط بین پذیرش - طرد والدین، پردازش اطلاعات اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 775

فایل های مقاله : 565 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اعظم درزی رامندی azam@yahoo.com استاد دکترا
2 راضیه شیخ الاسلامی razi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

مقدمه: پژوهش حاضر نقش واسطه‏ای پردازش ‏اطلاعات اجتماعی در رابطه بین پذیرش - طرد والدین و پرخاشگری نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است. روش: شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 464 دانش‌آموز دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهرستان قزوین (233 دختر و 231 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور سنجش متغیرهای پژوهش، پرسش‌نامه‌ی طرد- پذیرش والدین، نسخه‌ی کودکان (روهنر، 2005)، داستان‏های اجتماعی (تورکاسپا و برایان، 1994) و پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری (باس و پری، 1992) بکار گرفته شد. ‌تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار AMOS انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین یافته‌های حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش نشانگر آن بود که پذیرش ـ طرد مادر هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم، از طریق کاهش دو گام پردازش اطلاعات اجتماعی، شامل تفسیر و تشخیص و تصمیم‌گیری، پرخاشگری نوجوانان را افزایش داده است. پذیرش- طرد پدر، بر هیچ‌یک از متغیرهای پژوهش اثرگذار نبود. نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، نتایج پژوهش حاضر شواهدی را برای نقش واسطه‌ای پردازش اطلاعات اجتماعی در رابطه‌ی بین پذیرش- طرد مادر و پرخاشگری نوجوانان فراهم آورد.