مقاله


کد مقاله : 139607251720288589

عنوان مقاله : مقایسه‌ی آموزش تئوری انتخاب به‌صورت کلاسیک و بر مبنای آموزه‏های اسلامی بر افزایش گذشت و رضایت زناشویی زنان متأهل

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 808

فایل های مقاله : 458 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سوسن علیزاده فرد salizadehfard@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تئوری انتخاب به شیوه‌ی کلاسیک با آموزش بر مبنای آموزه‏های اسلامی بر رضایت زناشویی و گذشت است. روش: 60 نفر از زنان متأهل به روش نمونه‌گیری خوشه‏ای انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (20n=) قرار داده شدند. پرسش‌نامه‏های رضایت زناشویی و گذشت به‌عنوان پیش‌آزمون برای سه گروه اجرا شد. سپس افراد گروه آزمایش اول در 8 جلسه آموزش تئوری انتخاب کلاسیک و افراد گروه دوم در 8 جلسه آموزش تئوری انتخاب اسلامی شرکت کردند. هر دو پرسش‌نامه به‌عنوان پس‌آزمون مجدداً برای همه اجرا شد. این نمرات با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش تئوری انتخاب موجب افزایش رضایت زناشویی و گذشت شده است. همچنین بین دو گروه آزمایش نیز تفاوت معناداری وجود داشت به‌طوری‌که افزایش نمرات در گروه تئوری انتخاب اسلامی بیش از گروه کلاسیک بود. نتیجه‌گیری: با استفاده از نتایج حاصل می‌توان نتیجه گرفت آموزش تئوری انتخاب اسلامی به‌طور مؤثری موجب افزایش رضایت زناشویی و گذشت می‌شود.